Citation

Source: DESCRIPTION

Nazarov V, Tsvetkov V, Fiadziushchanka S, Rumynskiy E, Popov A, Balashov I, Samokhina M (2023). immunarch: Bioinformatics Analysis of T-Cell and B-Cell Immune Repertoires. https://immunarch.com/, https://github.com/immunomind/immunarch.

@Manual{,
  title = {immunarch: Bioinformatics Analysis of T-Cell and B-Cell Immune Repertoires},
  author = {Vadim I. Nazarov and Vasily O. Tsvetkov and Siarhei Fiadziushchanka and Eugene Rumynskiy and Aleksandr A. Popov and Ivan Balashov and Maria Samokhina},
  year = {2023},
  note = {https://immunarch.com/, https://github.com/immunomind/immunarch},
}